Молебний спів за воїнів

Затверджено для богослужбового використання
на засіданні Священного Синоду УПЦ
23 листопада 2022 року

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ О ВОИНАХ

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Аминь

Диакон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лик: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́стины от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Таже: Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́ття, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Та́же, диа́кон ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Приложи и сие:

О е́же благослови́ти рабо́в Бо́жиих, во́инов, и́мя рек, пра́вдою к соверше́нию за́поведей Бо́жиих наста́вити, и ру́це их к защи́те Оте́чествия на́шего укрепи́ти, Го́споду помо́лимся

О е́же тве́рдостию ду́ха и кре́постию сил в по́двизе служе́ния во́инского их испо́лнити, упова́нием и ве́рою в злострада́ниях уте́шити, Го́споду помо́лимся

О е́же благода́тию Бо́жиею на по́ле бра́ни сохране́нным им бы́ти и неврежде́нным в до́мы своя́ возврати́тися, Го́споду помо́лимся

О е́же сро́дникам их, жена́м и ча́дом, отце́м и ма́терем, сыново́м и дще́рем, ны́не смире́нныя моли́твы своя́ Го́сподеви принося́щим, благо́ю наде́ждою уте́шенным бы́ти, Го́споду помо́лимся

О изба́витися на́м от вся́кия ско́рби:

Заступи́, спаси́, поми́луй:

Пресвяту́ю, Пречи́стую:

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Возгла́с: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.


 

Бог Господь, и тропарь, глас 1.

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Слава, и ныне, кондак, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Прокимен, гла́с 7

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м да́ст,/ Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Стих: Принеси́те Го́сподеви, сы́нове бо́жии, принеси́те Го́сподеви сы́ны о́вни.

Послание ко Ефесеем, зачало 233.

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Аллилyиа, глaс 7: Стих: Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю. Стих: Господь сохранит тя от всякого зла, сохранит душу твою Господь

Евангелие от Матфеа, зачало 37 [от полу].

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ничто́же бо есть покрове́но, е́же не откры́ется, и та́йно, е́же не уве́дено бу́дет. Е́же глаго́лю вам во тме, рцы́те во све́те: и е́же во у́шы слы́шите, пропове́дите на кро́вех. И не убо́йтеся от убива́ющих те́ло, ду́шу же не могу́щих уби́ти, убо́йтеся же па́че могу́щаго и ду́шу и те́ло погуби́ти в гее́нне. Не две ли пти́це цени́теся еди́ному асса́рию? И ни еди́на от нею́ паде́т на земли́ без Отца́ ва́шего. Вам же и вла́си главни́и вси изочте́ни суть. Не убо́йтеся у́бо, мно́зех птиц лу́чши есте́ вы.


 

На сугубой ектении прошения:

Еще́ мо́лимся Тебе́, Го́споду Бо́гу на́шему, о рабе́х Бо́жиих, во́инах, и́мярек, е́же укрепи́ти их в по́двизе служе́ния во́инского, да возмо́гут в пра́вде сердца́ своя́ соблюсти́ и ве́рою го́рдости враго́в противоста́ти, рцем вси, ско́ро услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся Тебе́, Го́споду Бо́гу на́шему, о е́же воинов, во мно́зех лише́ниях и злострада́ниях благода́тию и любо́вию Твое́ю уте́шити, и неврежде́нных на по́ле бра́ни неизрече́нным Про́мыслом Твои́м соблюсти́, рцем вси, ско́ро услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему, о сро́дниках их, жена́х и ча́дах, отце́х и ма́терех, со слеза́ми мно́гими ны́не смире́нныя моли́твы своя́ принося́щих, о е́же наде́ждою благо́ю и тве́рдою уте́шенным им бы́ти, рцем вси, ско́ро услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Возглас: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Молитва:

Господи Боже Вседержителю, присно о людех Твоих любовию промышляяй и ко спасению всех направляяй, у Негоже власы вся на главах человеческих изочтени суть.

Смире́нно мо́лим Тя: рабо́в Твои́х, во́инов, и́мя рек, в тя́готах слу́жбы ратныя укрепи́, упова́нием и ве́рою уте́ши, благода́тию Твое́ю на по́ле бра́ни, покрывающе их и сохраняюще.

Да по́двиг любве в служении ближним и Отечествию своему соверши́вше, здра́вы и неврежде́нны в до́мы своя́ возвратя́тся, хва́ляще Тя, Еди́наго Бо́га, Творца́ и Промысли́теля на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Отпуст и многолетие.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *