Молебний спів за дітей

Затверджено для богослужбового використання
на засіданні Священного Синоду УПЦ
23 листопада 2022 року

МОЛЕБЕН О ЧАДЕХ

Часто к священнослужителям обращаются прихожане с просьбой совершить молебствие о детях, младенцах или отроках, которым нужна молитвенная поддержка Церкви и родителей. И если в случае со взрослым чадом священнослужители могут подобрать молебен из раздела «в различных нуждах», то в случае с ребенком трудно вместить молитвенные воздыхания родителей в уже имеющиеся богослужебные прошения и чины. В связи с этим предлагается нижеследующий вариант:

Иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́кивеко́в.

Лик:Аминь

Диакон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лик: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́стины от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, души на́ша.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́кивеко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во веки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мяТвое́, да прии́дет Ца́рствиеТвое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́гоДу́ха, ны́не и при́сно и во ве́кивеко́в.

Чтец:Ами́нь. Таже: Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́муДу́ху, и ны́не и при́сно и во веки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шемуБо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шемуБо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в крове Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жищемое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очима твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На руках во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мяМое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и прославлю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Бог Господь, и тропарь, глас 1.

Спаси́, Го́споди, о́троки и младе́нцы, / и щедротами Твои́ми благослови́ их, / благода́тию Твое́ю во благоче́стии укрепля́я,// и от вся́каго зла́ сохраняя́, я́ко Многоми́лостив.

Слава, тропарь преподобному Стилиану Пафлагонскому, глас 3.

Сто́лп воодушевле́нный воздержа́ния,/ сто́лп неколеби́мый Це́ркве,/ Стилиа́не, соде́лался еси́, блаже́нне./ Го́споду от ю́ности вве́рился еси́,/ обита́лище Ду́ха яви́лся еси́, отче преподо́бне,// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

И ныне, тропарь глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ и с ве́рою теплою припаде́м,/ во умиле́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, сохрани́ чада сия́,/ и́хже Покро́ву Твоему́ всечестно́му вверя́ем дне́сь,/ и от вся́каго зла их ми́лостию Твое́ю изба́ви,// Тя бо еди́ну Наде́жду и́мамы.

Запевы:

Ми́лостиве Го́споди, сохрани́ и помилуй ча́да на́ша.

Пресвята́я Богоро́дице, ми́лостию Твое́ю сохрани́ чада на́ша

Вси святи́и, под кро́вом моли́тв ваших сохрани́те чада на́ша.

Слава: И ныне:

Запевы таким образом поем за каждую песнь канона. По 3-й и 6-й песни поется катавасия.

Катавасия:

Изба́ви от бед, чада сия́, Многоми́лостиве, я́ко вси усе́рдно к Тебе́ прибега́ем, Ми́лостивому Изба́вителю, всех Влады́це Го́споду Иису́су.

Спаси́ от бед, раби́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси́ по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к Неруши́мей Стене́ и Предста́тельству.

Моли́те Бо́га о нас, вси святи́и, я́ко мы усе́рдно к вам прибега́ем, ско́рым помо́щникам и моли́твенникам о душах на́ших.

Прокимен, глас 4:  В Тебе́ утверди́хся от утро́бы,/ от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой Покрови́тель.

Стих: На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век.

Евангелие от Матфея, зачало 20 от полу:

Рече́ Госпо́дь: проси́те и да́стся вам, ищи́те и обря́щете, толцы́те и отве́рзется вам. Всяк бо прося́й прие́млет, и ищя́й обрета́ет, и толку́щему отве́рзется. Или́ кто есть от вас челове́к, его́же а́ще воспро́сит сын его́ хле́ба, еда́ ка́мень пода́ст ему́? Или́ а́ще ры́бы про́сит, еда́ змию́ пода́ст ему́? А́ще у́бо вы, лука́ви су́ще, уме́ете дая́ния бла́га дая́ти ча́дом ва́шым, ко́льми па́че Оте́ц ваш Небе́сный даст бла́га прося́щым у Него́.

или Марка, зачало 44 от полу:

Во вре́мя о́но, приноша́ху ко Иису́су де́ти, да ко́снется их, ученицы́ же преща́ху принося́щым. Ви́дев же Иису́с негодова́ и рече́ им: оставите дете́й приходи́ти ко Мне и не брани́те им, таце́х бо есть Ца́рствие Бо́жие. Ами́нь глаго́лю вам, и́же а́ще не прии́мет Ца́рствия Бо́жия я́ко отроча́, не и́мать вни́ти в не. И объе́м их, возло́жь ру́це на них, благословля́ше их.

Запевы и катавасия за 7, 8 и 9 песни.

На сугубой ектении прошения:

Еще́ мо́лимся Тебе́, Бо́гу на́шему, о е́же поми́ловати, защити́ти, умудри́ти, вразуми́ти и сохрани́ти ча́да сия, [или: отрока сего, или: отроковицу сию, или: младенца сего], имярек, в крове крилу Твоею и наста́вити их на стезю́ пра́вды, рцем вси, скоро услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Еще́ мо́лимсяТебе́, Го́споди, младе́нцы храня́щу и от уст тех похвалу́ приемлющу, о е́же наставити ча́да сия на путь пра́вый, ве́ру в сердца́х их недвижимо утверди́ти, от собла́знов ми́ра сего́, и́же во зле лежи́т, всему́дренне соблюсти́, и от греха́ и поро́ка удержа́ти, рцем вси, Го́споди, услы́ши и поми́луй.

Еще́ мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему о е́же податися здра́вию и кре́пости теле́сней отроко́м и младе́нцем, [или: отроку, или: отроковице, или: младенцу] имярек, на́ми ны́не моля́щимся [или: молящемуся, или: молящейся], и изба́вити их от вся́кия боле́зни и не́мощи, рцем вси, скоро услы́ши и поми́луй.

Еще́ мо́лимся о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.

Возглас: Услы́ши ны, Бо́же…

Молитва:

Го́споди Бо́же наш, из уст младе́нец хвалу́ Свою́ соверши́вый, дети призва́вый и тех ми́лостивно благослови́вый, Самуи́лом отроком во́лю Твою́ возвести́вый и юне́йшаго Дави́да победи́теля Голиа́фа показа́вый. К Тебе́ ны́не прибега́ем и всеусе́рдно про́сим: яви́ ми́лость Твою́ на ча́да сия́, о́троки и младе́нцы, имярек, да позна́ют Тя, Еди́наго Многоми́лостиваго, и во́лю Твою́ святу́ю творити потща́тся во вся дни живота́ своего́. Сохрани́ их во всех путе́х жи́зни, да благода́тию Твое́ю избе́гнут греха́ и поро́ка, ше́ствовати же потща́тся стезями пра́вды и милосе́рдия. Огради́ их от вся́каго зла и непра́вды, соблюди́ от лука́вства и нечистоты́, спаси́ от бед и боле́зней, зол и скорбе́й, да во све́те Твое́м у́зрят свет и́стинныя ве́ры и благоче́стия, любви́ и милосе́рдия, пра́вды и и́стины.

Я́ко Ты еси́ храня́й младе́нцы, Го́споди, и Те́бе сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во веки веко́в.Ами́нь.

И отпуст.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *