Чин благословения хотящих иконы писати

Затверджено для богослужбового використання
на засіданні Священного Синоду УПЦ
12 травня 2021 року

ЧИН БЛАГОСЛОВЕНИЯ ХОТЯЩИХ ИКОНЫ ПИСАТИ

Священник, оболчен в епитрахиль и фелонь, став пред иконою Христовою возглашает: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. [Трижды]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. [Трижды]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй [12 раз]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 144

Вознесу́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и благословлю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его несть конца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его на всех де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Твоего́ реку́т, и сил́у Твою́ возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Твоего́. Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. Очи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его, всем призыва́ющым Его во и́стине. Во́лю боя́щихся Его сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его и вся гре́шники потреби́т. Хвалу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его в век и в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. [Трижды]

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй [на всякое прошение].

Диа́кон: О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не и Отце́ на́шем, Блаже́ннейшем митрополи́те Ону́фрии, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те [или́: архиепи́скопе, или́: Преосвяще́ннейшем епи́скопе], имя рек, честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем [или́: о ве́си сей, или́: о святе́й оби́тели сей], вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

И прилагает сия: О е́же наити́ Ду́ху Свято́му на раба, Бо́жия [или: рабо́в Бо́жиих], имя рек, ико́ны святы́я писа́ти хотя́щих, Го́споду помо́лимся.

О е́же упра́вити и утверди́ти его́ [или: их] ум и ру́це к написа́нию свяще́нных образо́в Госпо́дних, ли́ков Преблагослове́нныя Его́ Ма́тере и уго́дников Его́ святы́х, Го́споду помо́лимся.

О е́же ико́нам, от рук раба́ Твоего́ [или: рабо́в Твои́х], имя рек, напи́санным, ве́рныя лю́ди Твоя́ утвержда́ти, о́чи же ку́пно и сердца́ моля́щихся в Го́рняя возноси́ти, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подобает Тебе́ всякая слáва, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне [на всякий стих].

Тропарь, глас 2:

Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся, Благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глас 8 [отцам 7-ого Вселенского Собора]:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый, и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак, глас 2:

Неопи́санное Сло́во О́тчее, из Тебе́ Богоро́дице описа́ся воплоща́емь: и оскве́рншийся о́браз в дре́внее вообрази́в, Боже́ственною добро́тою смеси́. Но испове́дающе спасе́ние, де́лом и сло́вом, сие́ вообража́ем.

[или: Кондак, глас 1:

Любо́вию, Чи́стая, Твою́ святу́ю ико́ну почита́ющим, и Бо́жию Тя и́стинную Ма́терь согла́сно возвеща́ющим, и ве́рно покланя́ющимся Ти, храни́тельница яви́лася еси́, и держа́вное предста́тельство, отвраща́ющи вся́кое лю́тое дале́че сих, я́ко вся могу́щая.]

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Исхо́да чте́ние.

Диакон: Во́нмем.

Чтец: [Исх. 35. 30–35; 36. 1, 37; 38. 1–2; 39. 42–43 ]

Рече́ Моисе́й сыно́м Изра́илевым: се́, нарече́ Бо́г и́менемъ Веселеи́ла сы́на Ури́ина, сы́на О́рова, от пле́мене Иу́дина, и напо́лни его́ Ду́ха Бо́жiя, прему́дрости и ра́зума, и уме́ний всех, архитекто́нствовати во всех делесе́х древоде́лания, твори́ти зла́то и сребро́ и медь, и вая́ти ка́мени, и де́лати дре́во, и твори́ти по всему́ де́лу прему́дрости: и преуспева́ти даде́ во уме́ ему́ и Елиа́ву Ахисама́хову, от пле́мене Да́нова: и напо́лни и́х прему́дрости, ума́, е́же разуме́ти твори́ти вся́ дела́ святы́ни, тка́ния и пестре́ния тка́ти червлени́цею и багряни́цею и виссо́ном, твори́ти вся́кое де́ло худо́жества разли́чна. И сотвори́ Веселеи́л и Елиа́в, и вся́к му́дрый умо́м, ему́же дана́ е́сть прему́дрость и хи́трость в ни́х, разуме́ти твори́ти вся́ дела́, я́же ко святы́ни надлежа́щая, по все́м, ели́ка запове́да Госпо́дь. И сотвори́ша дщи́цу зла́ту, отделе́ние святы́ни от зла́та чи́ста, и написа́ша на не́й пи́смена изва́яна печа́тiю: Освяще́ние Го́споду. И сотвори́ Веселеи́л Киво́т, и позлати́ его́ зла́том чи́стым внутрьу́ду и внеу́ду. И сотвори́ очисти́лище над Киво́том, от зла́та чи́ста и два херуви́ма осеня́ющия крила́ми свои́ми над очисти́лищем. И ви́де Моисе́й дела́, и бя́ху сотворе́на та, я́коже запове́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша я, и благослови́ их Моисе́й. 

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проки́мен, глас 1: Бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с, и дела́ рук на́ших испра́ви.

Стих: И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: К Колосса́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние

Диакон: Во́нмем.

Чтец: [составное, зачала 249-250, 1, 3–6, 12–18]

Бра́тие, благода́ть вам и мир от Бо́га Отца́ на́шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́м Бо́га и Отца́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, всегда́ о вас моля́щеся, слы́шавше ве́ру ва́шу, я́же о Христе́ Иису́се и любо́вь, ю́же и́мате ко всем святы́м, за упова́ние отложе́нное вам на небесе́х, е́же пре́жде слы́шасте в словеси́ и́стины благовествова́ния, су́щаго в вас, я́коже и во всем ми́ре: и есть плодоно́сно и расти́мо, я́коже и в вас, от него́же дне слы́шасте и разуме́сте благода́ть Бо́жию во и́стине. Не́ престае́м о ва́с моля́щеся и прося́ще, да испо́лнитеся в ра́зуме во́ли Его́, во вся́кой прему́дрости и ра́зуме духо́внем: Я́ко ходи́ти ва́м досто́йне Бо́гу, во вся́ком уго́ждении и вся́ком де́ле бла́зе плодонося́ще и возраста́юще в ра́зуме Бо́жии. Вся́кою си́лою возмога́юще по держа́ве сла́вы Его́, во вся́ком терпе́нии и долготерпе́нии с ра́достию. Благодаря́ще Бо́га и Отца́, призва́вшаго вас в прича́стие насле́дия святы́х во све́те. И́же изба́ви нас от вла́сти те́мныя и преста́ви в Ца́рство Сы́на любве́ Своея́, о Не́мже и́мамы избавле́ние Кро́вию Его́ и оставле́ние грехо́в. И́же есть о́браз Бо́га неви́димаго, перворожде́н всея́ тва́ри. Я́ко о Нем создана́ бы́ша вся́ческая, я́же на небеси́, и я́же на земли́, ви́димая и неви́димая, а́ще престо́ли, а́ще госпо́дствия, а́ще нача́ла, а́ще вла́сти, вся́ческая Тем и о Нем созда́шася. И Той есть пре́жде всех, и вся́ческая в Нем состоя́тся. И Той есть глава́ те́лу Це́ркве, И́же есть нача́ток, перворожде́н из ме́ртвых, я́ко да бу́дет во всех Той пе́рвенствуя.

[или: Тимофею, зачало 288 (1Тим. 6. 11–16)

Ча́до Тимофе́е, преуспева́й в пра́вде, благоче́стии, ве́ре, любви́, терпе́нии, кро́тости. Подвиза́йся до́брым по́двигом ве́ры, емли́ся за ве́чную жизнь, в ню́же и зван был еси́, и испове́дал еси́ до́брое испове́дание пред мно́гими свиде́тели. Завещава́ю ти пред Бо́гом оживля́ющим вся́ческая, и Христо́м Иису́сом свиде́тельствовавшим при Понти́йстем Пила́те до́брое испове́дание, соблюсти́ тебе́ за́поведь нескве́рну и незазо́рну, да́же до явле́ния Го́спода на́шего Иису́са Христа́, е́же во своя́ времена́ яви́т блаже́нный и еди́н си́льный, Царь ца́рствующих и Госпо́дь госпо́дствующих, еди́н име́яй безсме́ртие и во све́те живы́й непристу́пнем, Его́же никто́же ви́дел есть от челове́к, ниже́ ви́дети мо́жет, ему́же честь и держа́ва ве́чная. Ами́нь.]

Иерей: Мир ти.

Чтец: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Прему́дрость.

Чтец: Аллилу́ия, глас 4.

Хор: Аллилу́ия [трижды].

Чтец: Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твое́му, и весь сове́т твой испо́лнит.

Хор: Аллилу́ия [трижды].

Чтец: По́слет ти по́мощь от Свята́го, и от Сио́на засту́пит тя.

Хор: Аллилу́ия [трижды].

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Иере́й: Мир всем.

Хор: И ду́хови твоему́.

Иерей: От Иоа́нна Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

Иерей [составное, от 1 и 2 зач., I, 9-18):

Бе Свет и́стинный, И́же просвеща́ет вся́каго челове́ка гряду́щаго в мир. В ми́ре бе, и мир Тем бысть, и мир Его́ не позна́. Во своя́ прии́де, и свои́ Его́ не прия́ша. Ели́цы же прия́ша Его́, даде́ им о́бласть ча́дом Бо́жиим бы́ти, ве́рующым во и́мя Его́, и́же не от кро́ве, ни от по́хоти плотски́я, ни от по́хоти му́жеския, но от Бо́га роди́шася. И Сло́во плоть бысть и всели́ся в ны, и ви́дехом сла́ву Его́, сла́ву я́ко Единоро́днаго от Отца́, испо́лнь благода́ти и и́стины. Иоа́нн свиде́тельствует о Нем и воззва́ глаго́ля: Сей бе, Его́же рех, И́же по мне Гряды́й, пре́до мно́ю бысть, я́ко пе́рвее мене́ бе. И от исполне́ния Его́ мы вси прия́хом и благода́ть воз благода́ть. Я́ко зако́н Моисе́ом дан бысть, благода́ть же и и́стина Иису́с Христо́м бысть. Бо́га никто́же ви́де нигде́же, Единоро́дный Сын, сый в ло́не О́тчи, Той испове́да.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ектения́ сугу́бая:

Диа́кон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Хор: Го́споди, поми́луй [три́жды, на каждое прошение]

Диа́кон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не и Отце на́шем Блаже́ннейшем митрополи́те Онуфрии, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те [или: архиепископе, или: Преосвященнейшем епископе], имя рек, и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Прилагает сия:

При́зри, Всеблаги́й Бо́же, на проше́ния рабо́в Твои́х, имя рек, иконописа́нием Тебе́ угожда́ти хотя́щих, и ско́ро тех услы́шав, ми́лостивно помилуй.

Небеса́ Сло́вом Твои́м утверди́вый, Господи, и ны́не утверди́ рабо́в Твои́х, имя рек, в богоуго́днем де́ле иконописа́ния подвиза́тися хотя́щих, и благослови́ их, и укрепи́; мо́лимтися, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Дух пра́вый обновля́яй в сердца́х ве́рных Твои́х, Го́споди, благоволи́ Ду́ху Твоему́ Свято́му всели́тися в рабо́в Твои́х сих, имя рек, во е́же изобрази́ти им вели́кая та́инства домострои́тельства спасе́ния на́шего, к душе́вней по́льзе и спасе́нию все́х ве́рных Твоих; мо́лимтися, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника и храни́теля от ко́зней сопроти́внаго приста́ви, е́же отрази́ти вся препя́тия ви́димых и неви́димых враго́в, рабо́в же Твои́х, имя рек, от вся́каго зла́го кова́рствия со́храни; мо́лимся Тебе́, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Иере́й: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны: Ми́лостив бо и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Аминь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Иерей молитву:

[О́тче Святы́й, Его́же от челове́к никто́же ви́дети возмо́же, во о́бразех, се́нех и гада́ниих в Ве́тхом Заве́те предъизобрази́вый Та́инства спасе́ния на́шего, Ски́нию свиде́ния повеле́вый сооруди́ти, Ковче́г же Заве́та украси́ти и святы́й Храм Тебе́, Еди́ному И́стинному Бо́гу воздви́гнути; напосле́док же дний благоволи́вый воплоти́тися Сы́ну Твоему́ Единоро́дному, И́же от Пресвяты́я Де́вы Мари́и Богоро́дицы наи́тием Свята́го Ду́ха непрело́жно вочелове́чися, та́же во́лею пострада́, и погребе́н бысть, и воскре́се во сла́ве, сме́рти быв победи́тель, и одесну́ю Тебе́, Отца́, се́дый на Небесе́х; посла́вый же Всесвята́го Ду́ха, с Тобо́ю и Твои́м Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, и Тем Це́рковь основа́вый, и вели́кий сонм уго́дников в ней просла́вивый да́же до сего́ дне! 

Ты запове́дал еси́, я́ко не сотвори́ти куми́ра, ниже́ вся́каго подо́бия, ели́ка на небеси́ горе́ и на земли́ ни́зу, я́ко да вси чтут Тебе́, Еди́наго Бо́га; та́кожде и мы, род су́ще Бо́жий, не до́лжни есмы́ му́дрствовати подо́бно бы́ти Божество́ зла́ту, или́ сребру́, или́ ка́меню худо́жне начерта́ну. Сын же Твой Единоро́дный яви́ся, в о́бразе ра́бии быв, оба́че о́браз Бо́га неви́димаго, перворожде́н Сый всея́ тва́ри, реки́й: Ви́девый Мене́ ви́де Отца́. Те́мже и мы, Та́инство вочелове́чения Сы́на Бо́жия испове́дующе, дерза́ем изобрази́ти, и е́же ви́дехом, свиде́тельствуем. Та́кожде и о́бразы Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и святы́х уго́дников Твои́х, и Небе́сных Безпло́тных Сил изобража́ти дерза́ем, ве́дуще, я́ко Тебе́ Еди́ному Бо́гу покланя́емся, сла́ва же о́браза к первообра́зному восхо́дит.

Те́мже прошу́:] 

Бо́же, Вели́кий в ми́лости и неизрече́нный в чудесе́х, вонми́ моли́тве мене́, недосто́йнаго служи́теля Твоего́, и наста́ви зде́ предстоя́щих и с на́ми моля́щихся рабо́в Твои́х, имя рек, ико́нным писа́нием хотя́щих прославля́ти Тя́, и досто́йно чти́ти и блажи́ти Пречи́стую Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, велича́ти Небе́сныя си́лы и святы́х уго́дников Твои́х во вся́ком чи́не просия́вших.

Са́м ны́не низпосли́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на ико́ны писа́ти хотя́щих, и очи́сти рабо́в Твои́х, имя рек, от вся́кия скве́рны душе́вныя и теле́сныя, и вся́ беззако́ния и́х прости́, да чи́сти име́юще помышле́ния в сердца́х свои́х, по достоя́нию восхва́лят великоле́пие Святы́я Сла́вы Твоея́. И да́ не дерзну́т что́ твори́ти по своему́ произволе́нию, но́ я́коже уста́влено е́сть Ду́хом Твои́м Святы́м усты́ Отце́в, утверди́вших сие́ на седьмо́м Вселе́нстем Собо́ре. И да́ не́ прибли́жатся к ни́м ду́си зло́бы лука́вии, е́же поколеба́ти и́х у́м и ру́це, но́ Ты́ Всемогу́щею Свое́ю Десни́цею упра́ви ру́ки и сердца́ и́х, е́же сотвори́ти изображе́ния благоле́пныя и благопристо́йныя, не челове́ческия ра́ди сла́вы, но Сла́вы Твоея́ Святы́я досто́йныя. Да́ пре́д си́ми о́бразами ве́рнии предстоя́щии и моля́щиися к Первоо́бразу у́мы и сердца́ свои́ возно́сят!

Не лиши́, Всеблаги́й Влады́ко, ико́ны писа́ти хотя́щих, и всех ве́рных, моли́тву пред ико́нами твори́ти иму́щих, пра́веднаго воздая́ния в ве́чней сла́ве Твое́й во Ца́рствии Твое́м Небе́снем.

Я́ко Ты́ еси́ Исто́чник Даро́в Благи́х Неиссяка́емый, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

[Молитва иная, краткая:

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш. Приими́ усе́рдное моле́ние на́ше о рабе́х Твои́х, имя рек, усе́рдно к Тебе́ ны́не моля́щихся и в иску́сстве иконописа́ния прославля́ти Тя́ и уго́дников Твои́х хотя́щих. Са́м, Спа́се, с высоты́ Свята́го Жили́ща Твоего́ небе́сным Твои́м благослове́нием благослови́ и́х.

Я́ко Ты́ еси́ благословля́яй и освяща́яй, и на вся́кое благо́е де́ло подвиза́яй вся́ческая Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Даропода́тельным Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во́ ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.]

Диа́кон: Прему́дрость.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хор: Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй [трижды]. Благослови́.

Иерей отпу́ст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, свята́го сла́вного и всехва́льного апо́стола и евангели́ста Луки́, святы́х отце́в седьма́го Вселе́нскаго собо́ра, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших: Али́пия и Григо́рия Пече́рских, Андре́я Рублева, [и свята́го, его́же есть день], и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Таже иерей глаголет слово поучительное у молящимся, и кропит их освященною водою поющу лику «Благословен еси Христе Боже наш», и прочия тропари, и отходят во своя си благодаряще Бога.

Приложение 1:

ТРОПАРИ, ПОЕМЫЕ ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ ИКОНОПИСЦЕВ:

Отцам 7-ого Вселенского Собора, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш,/ свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый,/ и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый,// Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́.

Апостолу Луке, глас 5:

Апо́стольских дея́ний сказа́теля/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко врача́ су́ща челове́ческия не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́звы душ исцеля́юща// и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Преподобному Алипию Печерскому, глас 8:

Зра́ки изобразу́я святы́х на дщи́цах,/ сих благодея́ния спе́шно,/ я́ко иску́сен худо́жник, всехва́льне Али́пие,/ написова́л еси́ на скрижа́лех твоего́ се́рдца/ и сего́ ра́ди, а́ки о́браз, благоле́пне укра́шен,/ свяще́нства благода́тию, а́ки зла́том, обложи́лся еси́/ от Христа́ Бо́га// и Спа́са душ на́ших.

Преподобному Андрею Рублеву, глас 3:

Боже́ственнаго све́та луча́ми облиста́емый,/ преподо́бне Андре́е,/ Христа́ позна́л еси́ Бо́жию Прему́дрость и Си́лу,/ и ико́ною Святы́я Тро́ицы всему́ ми́ру пропове́дал еси́/ Еди́нство во Святе́й Тро́ице./ Мы же со удивле́нием и ра́достию вопие́м ти:/ име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице// моли́ просвети́ти ду́ши на́ша.

Приложение 2:

МОЛИТВА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИКОНОПИСАНИЯ ГЛАГОЛЕМАЯ ИКОНОПИСЦЕМ НА ВСЯК ДЕНЬ:

Го́споди! Упра́ви ны́не ру́ку мою́, иконописа́ти хотя́щаго. Благослови́ дщи́цы, ки́сти и кра́ски сия́ [осенить Крестным знамением весь материал]. Се́ бо́ дерза́ю у́м и ру́це имый нечисте, и всего́ себе́ оскверне́ннаго, на толи́кое свято́е и Тебе́ уго́дное де́лание; да́ не бу́дут греси́ мои́ препя́тием к прославле́нию Тя́ [или: и Пречистыя Твоея Матере, или: и уго́дника Твоего́ свята́го, имя рек, чей образ пишет иконописец:]. Просвети мои очи мысленныя, укрепи́ моя́ душе́вныя и теле́сныя си́лы моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, свята́го сла́внаго апо́стола и Евангели́ста Луки́, преподо́бных Али́пия, Григо́рия и Андре́я иконопи́сцев [также назвать чин и имя святого которого изображаешь].

Во́ и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь [осенить себя крестным знамением]

Приложение 3:

МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИКОНОПИСЦА
иная

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Сый неопи́сан по Божеству́, ра́ди спасе́ния челове́ка в после́дние дни от Де́вы Богоро́дицы Мари́и неизрече́нно воплоти́выйся, и благоволи́вый та́ко во пло́ти опису́ем бы́ти; святы́й о́браз пречи́стаго Ли́ка Твоего́ на убру́се напечатле́вый, и о́ным неду́г кня́зя А́вгаря уврачева́вый, ду́шу же его́ просвети́вый во е́же позна́ти и́стиннаго Бо́га; Святы́м Ду́хом наста́вивый апо́стола Твоего́ и евангели́ста Луку́ написа́ти о́браз Пречи́стыя Ма́тере Твоея́, ре́кшей: Благода́ть от Мене́ Ро́ждшагося да бу́дет с сим о́бразом.

Сам Влады́ко, Сый Печа́ть равнообра́зная Отца́, очи́сти ду́шу, просвети́ се́рдце и ум раба́ Твоего́, имя рек, и ру́ки его́ напра́ви, во е́же неосужде́нно изобража́ти жи́тельство Твое́, Пречи́стыя Ма́тере Твоея́, и всех святы́х, в сла́ву Твою́, ра́ди украше́ния и благоле́пия Святы́я Це́ркве Твоея́, и на по́льзу духо́вную всем, в ду́хе и и́стине покланя́ющимся Тебе́, и благогове́йно лобыза́ющим святы́я ико́ны, почита́ние же к Первоо́бразу относя́щих. 

Го́споди Иису́се Христе́, Спа́се наш, моли́твами свята́го апо́стола и евангели́ста Луки́, преподо́бных Али́пия и Григо́рия иконопи́сцев Пече́рских, преподо́бного Андре́я Рубле́ва и всех святы́х изо́графов, отве́рзи ум раба́ Твоего́, имя рек, во е́же разуме́ти, ка́ко пра́во досто́ит писа́ти ико́ну сию́, и не оста́ви во вре́мя труда́, в Сла́ву Твою́ твори́маго, да возвели́чится Пречестно́е и Великоле́пое И́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Животворя́щим Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 думки про “Чин благословения хотящих иконы писати”

  1. р. Б. Дмитрий

    Христос Воскресе!!!
    Спаси Господи за труды Ваша!
    Если можно, добавляйте в конце каждого Акафиста или Молебна добавлять файлик в формате ПДФ и ДОК. ПДФ – бесплатен и доступен каждому, ДОК – есть у многих, а вот ДОКХ – далеко не у многих открывается.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *